همه چیزای خوب آشتاست!

آشتا، راهی نوین برای سفارش آنلاین انواع نان و خوراکی از بهترین های شیراز

آشتا در زبان کهن به معنای خوردن است که با گذشت زمان منفی آن به صورت ناشتا در سخن پارسی زبانان جای گرفته است.